INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE W SPRAWIE UBOJU ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY

Zasady uboju świń na użytek własny w gospodarstwach położonych na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III w związku z występowaniem ASF:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie przekazuje informacje dotyczące uboju świń w gospodarstwie przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny:

Zgodnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 r. (Dz. U. 2021 poz. 2059) zwierzęta, z których pozyskuje się mięso na użytek własny powinny spełniać następujące wymagania:

  • zwierzęta muszą być zdrowe;
  • pochodzić z gospodarstwa lub obszaru niepodlegającego ograniczeniom, nakazom lub zakazom,
  • poddane ubojowi po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi produktami.

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząti w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracjizwierząt a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.Posiadacz zwierząt co najmniej na 24 godzinyprzed dokonaniem uboju zwierząt na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane informuje powiatowego lekarza weterynarii ( druk zwiadomienia doc. pdf) właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju. W zgłoszeniu powinny być zawarte informacje:

  1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
  2. gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
  3. numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów
  4. miejsce i termin uboju,
  5. imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
  6. inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznPonadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje, iż dopuszcza się przeprowadzanie uboju świń utrzymywanych w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III w związku z występowaniem ASF w celu produkcji mięsa na użytek własny, pod warunkiem że: 

1) świnie te były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;

2) świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń przeprowadzonemu w sposób określony w art. 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych (Dz. Urz. UE L 131 z 17.05.2019, str. 51, z późn. zm.);

3) mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu w sposób określony w przepisach w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

4) pobrane są próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń:

a) obowiązkowo, gdy gospodarstwo położone jest w obszarze objętym ograniczeniami III

b) w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF - gdy gospodarstwo położone jest w obszarze objętym ograniczeniami II lub obszarze objętym ograniczeniami I.

Pobieranie próbek do badań w kierunku ASF oraz ich badanie organizuje Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Jędrzejowie.

Ponadto PLW w Jędrzejowie przekazuje wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do przeprowadzania badania przedubojowego zwierząt oraz poubojowego mięsa, w tym badanie w kierunku włośni, przeznaczonego na własny użytek:

Lp

Imię i nazwisko lekarza weterynarii , adres

1

KIJEWSKI ANDRZEJ, ul. Reymonta 24, 28-300 Jędrzejów, TEL. 608 113 891

2

KRAWCZYK JAROSŁAW, Nawarzyce 36, 28-330 Wodzisław, TEL. 602 538 940

3

ROKITA ANDRZEJ, Krzcięcice 33, 28-341 Krzcięcice, TEL. 509 115 576

4

SIŚKIEWICZ STANISŁAW, ul. Strażacka 1, 28-363 Oksa, TEL. 608 476 271

5

WÓJCIK GRZEGORZ, ul. Kielecka 1A 28-305 Sobków, TEL. 601 560 530 

6

ZAKRZEWSKI PRZEMYSŁAW, ul. Browarna 6, 28-300 Jędrzejów, TEL. 609 515 746

Informacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje lekarzy weterynarii o rozpoczęciu naboru do wykonywania czynności urzędowych w 2021 roku o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 roku przez osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.

Wszelkie informacje znajdują się w załączonym plikach:

. Ogłoszenie o naborze na 2021 rok do czynnościn z wyznaczenia PLW

2. Oświadczenie RODO

3. Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO ( PBB ) - JAK NAPISAĆ

Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa, jest zatwierdzany przez Powiatowego l.ekarza Weterynarii. Przed zatwierdzeniem będzie weryfikowany podczas kontroli bioasekuracji.

Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa powinien zawierać:

l. (najlepiej w wersji graficznej, może być też opisowo)* z oznaczeniem chlewni, miejsca przechowywania paszy i ściółki, miejsca przechowywania padliny, bram wjazdowych i stacji deratyzacyjnych

* plan gospodarstwa może być narysowany odręcznie, nie jest wymagany rysunek techniczny, lub profesjonalny projekt — pamiętaj jednak by rysunek był czytelny

2.  Ogólna charakterystyka gospodarstwa. chlewni, budynków pomocniczych i otoczenia.   pełen cykl/ tuczarnia/produkcja prosiąt na sprzedaż;   liczba Świń (maksymalnie — loch, prosiąt, warchlaków, tuczników, knurów);   rodzaj krycia — naturalne, inseminacja — kto ją robi, z jakich źródeł pochodzi nasienie ?

  czy budynki gospodarskie, w których utrzymywane są zwierzęta, pasza i ściółka są w pełni ogrodzonc, czy nie ?

  rodzaj zabezpieczeń biologicznych stosowany przed wjazdem, wyjazdem wejściem i wyjściem z gospodarstwa i obiektami, w których utrzymywane są świnie — maty dezynfekcyjne, niecki dezynfekcyjne, inne urządzenia — jakie?

           rodzaj używanej ściółki, jej zabezpieczenie przed zwierzętami dzikimi i domowymi;   opisać miejsce składowania ściółki;   czy w gospodarstwie są inne zwierzęta gospodarskie (zwłaszcza kopytne) — opisać jakie;   czy w gospodarstwie znajdują się zwierzęta domowe — jeśli tak — opisać jak zabezpieczamy świnie przed wchodzeniem do nich zwierząt domowych;   opisać miejsce przetrzymywania paszy;   w jaki sposób w gospodarstwie został wdrożony program monitorowania i zwalczania gryzoni;   dane lekarza weterynarii sprawującego opiekę nad stadem — w przypadku kilku lek. wet . wymienić wszystkich;

3.         Procedura wejścia do chlewni — należy opisać:

           Kto sprawuje opiekę nad świniami? pracownicy/rodzina/jakie inne osoby są wpuszczane do chlewni?

           Kto sprawuje opiekę weterynaryjną nad świniami ? Jak często odbywają się wizyty weterynaryjne rutynowe i doraźne?

          Jak wygląda każdorazowe wejście —zmiana obuwia i ubrania (wykorzystywane tylko do obsługi świń), przejście przez   matę, mycie i dezynfekcja rąk

           W przypadku zatrudniania pracowników — kto zapewnia posiłki? gdzie są spożywane? Informacja o zakazie utrzymywania przez pracowników swoich świń.

           W przypadku innych osób (lekarz wet., kontrola, inseminator, ekipa remontowa itd.) — w jakich przypadkach i kto jest wpuszczany do chlewni, czy stosowane jest jednorazowe ubranie ochronne? Czy obowiązuje dezynfekcja? Informacja o odnotowywaniu wejść w „rejestrze wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie”.

4.         Procedura wjazdu na teren gospodarstwa — należy opisać:

           Jakie pojazdy, którędy i w jakim celu są wpuszczane na teren gospodarstwa? Gdzie

i w jaki sposób są dezynfekowane ? Informacja o odnotowywaniu wjazdu w „rejestrze wjazdów na teren gospodarstwa”

5.         Procedury: czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń — należy opisać:

           Jak wygląda czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń —jak często wykonywane? jakie są zasady wykonywania? czy ten fakt jest odnotowywany? Jakie środki dezynfekcyjne są wykorzystywane i gdzie są przechowywane'? (środek wirusobójczy !)

           Kiedy stosuje się mycie i dezynfekcję poszczególnych pomieszczeń, sektorów czy tcż pojedynczych kojców?

           Jaki sprzęt wykorzystywany jest do mycia chlewni oraz. do dezynfekcji;

6.         Procedura wprowadzania nowych świń do gospodarstwa — należy opisać: czy do gospodarstwa wprowadzane są nowe świnie (np. warchlaki w tuczarniach, loszki i knury w gospodarstwach o pełnym cyklu), czy zwierzęta są wprowadzane do pustych pomieszczeń czy dołączane do stada? Czy, gdzie i na jak długo są izolowane na czas kwarantanny —jeżeli dotyczy ?

7.         Jak wygląda podstawowa ocena stanu zdrowia świń (zużycie paszy, wody, zachowanie się zwierząt, mierzenie temperatury ciała itp.).

8.         Procedura usuwania padliny z chlewni oraz odbioru UPPZ przez firmę utylizacyjną

           Informacja o każdorazowym zgłaszaniu padnięć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Parczowie.

           Gdzie jest przetrzymywana padła sztuka do momentu odbioru przez firmę utylizacyjną? Czy samochód odbierający padlinę wjeżdża na teren gospodarstwa? Czy i w jaki sposób jest dezynfekowany? Jeśli nie wjeżdża na teren gospodarstwa — jak padlina jest do niego dostarczana?

9.         Sposób usuwania obornika i gnojowicy z chlewni/gospodarstwa.

10.       Drogi którymi porusza się paszowóz lub własny transport, jeśli rolnik sam przywozi paszę z punktów sprzedaży paszy.

I I. Program szkoleń i dokształcania pracowników/obsługi/właścicieli — należy opisać: w jaki sposób jcst realizowany obowiązek szkoleń oraz w jakich źródłach dokształca się właściciel zwierząt.

12.       Ustanowienie i przegląd minimum raz na rok lub kiedy zaistnieje potrzeba (zwłaszcza po modernizacji gospodarstwa), zasad obejmujących przemieszczanie się ludzi, zwierząt, urządzeń i sprzętu wewnątrz gospodarstwa, obszarów produkcyjnych fermy jak porodówki, odchowalnie, tuczarnie. Na przykład przez zapis: przeanalizowano dotychczasowe zasady, nic ma konieczności dokonywania zmian.

13.       Zasady audytu wewnętrznego — należy opisać:

           Jak często dokonywany jest przegląd gospodarstwa w celu wykrycia nieprawidłowości bioasekuracji (np. uszkodzenie ogrodzenia);

           Informacja o każdorazowej samokontroli w przypadku zmian w sposobie funkcjonowania gospodarstwa np. remont, rozbudowa oraz o wprowadzonych w związku z tym zmianach w bezpieczeństwie biologicznym.

UWAGA : Ninieiszy plan jest tylko przykładem i powstał w celach przybliżenia powyższej problematyki osobom zainteresowanym. Plan bezpieczeństwa biologicznego (PBB) powinien być dostosowany indywidualnic do charakterystyki gospodarstwa wielkości produkcji, położenia gospodarstwa, rodzaju produkcji itp. Opracowując PBB należy mieć przede wszystkim na uwadze obowiązujące przepisy prawa w tym względzie.

!!! HODOWCO TRZODY CHLEWNEJ PAMIĘTAJ !!!

Brak zatwierdzonego planu biologicznego przez właściwego PLW do dnia 31 października 2021r. będzie skutkował brakiem możliwości sprzedaży świń oraz mięsa pochodzącego z takich świń poza strefy ASF

WZÓR PLANU OPISOWEGO DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ( do 300 szt średniorocznie)

 

Grypa ptaków - zasady bioasekuracji

Informacja dla hodowców utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie przypomina że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 30 listopada 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt.

1.Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.

 

2.Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”

 

3. Wniosek do PLW o zatwierdzenie planu bezpieczeństwa biologicznego

 

4. Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii.

Należy podkreślić, że wzory niniejszych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników, którzy zwracają się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc i wskazówkiw tym zakresie.