W związku z wystąpieniem ognisk wściekliźny u zwierząt na terenie kraju, również na terenie województwa świętokrzyskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie wydał zarządzenie o obowiązkowych szczepieniu kotów przeciwko wściekliźnie.

Szczepienia powyższe wykonywane są w zakładach lleczniczych dla zwierząt na koszt właścicieli kotów.

Przypomina się ponadto o obowiązkowym szczepieniu przeciwko wściekliźnie psów, które ukończyły 3 misiące życia co 12 m - cy.

Rozporządzenie PLW w Jędrzejowie 1 2022-1

Wścieklizna - zagrożenie

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
o stale utrzymującej się niekorzystnej sytuacji epizootycznej dotyczącej wścieklizny w województwie mazowieckim oraz o zagrożeniu jej wystąpienia na terenie województwa świętokrzyskiego.
Wścieklizna jest groźną, śmiertelną chorobą zakaźną przede wszystkim ssaków mięsożernych (np. psy, koty, lisy), ale i innych zwierząt stałocieplnych (np. sarna, dzik), w tym również człowieka. Chorobę wywołuje wirus, który ma powinowactwo do układu nerwowego i dlatego w części przypadków objawia się zaburzeniami świadomości, zaburzeniami w koordynacji ruchowej, pobudzeniem nerwowym i agresją.
Jest groźną zoonozą, ponieważ człowiek może zakazić się od każdego chorego zwierzęcia. Głównym źródłem zakażenia są zwierzęta będące w okresie inkubacji choroby lub chore zwierzęta, wydalające zarazki ze śliną. Wirusy wścieklizny przenoszone są przede wszystkim przez psy, lisy ale również przez drobne gryzonie leśne i polne. Zwierzęta i ludzie ulegają zakażeniu głównie przez ukąszenie chorego osobnika. Zakażenie może nastąpić również poprzez ślinę zwierzęcia, kiedy zarazek w niej dostanie się do rany, a nawet mało zauważalnego skaleczenia.
W roku 2021 wścieklizna wystąpiła na terenie 5 województw: mazowieckiego (110 przypadków), warmińsko-mazurskiego (3 przypadki), świętokrzyskiego (2 przypadki), podkarpackiego (2 przypadki) i wielkopolskiego (1 przypadek). Chorobę notowano u lisów wolno żyjących (96 przypadków), kotów (7 przypadków), nietoperzy (5 przypadków), psów (3 przypadki), jenotów, kun i saren (po 2 przypadki) oraz u żbika (1 przypadek).
W 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego potwierdzono wystąpienie wścieklizny u 2 lisów wolno żyjących. Pierwsze ognisko choroby/przypadek wystąpił w powiecie sandomierskim (miejscowość Zajeziorze, gmina Samborzec – listopad 2021r.), drugie ognisko/przypadek wystąpił w powiecie skarżyskim (miejscowość Suchedniów, gmina Suchedniów – grudzień 2021r.). Jednocześnie informuję, że ostatnie przypadki wścieklizny u zwierząt w województwie świętokrzyskim notowane były w 2013 r. i 2014 r. Zagrożenie wystąpienia wścieklizny w województwie świętokrzyskim wywołane jest głównie niekorzystną sytuacją epizootyczną w województwie mazowieckim.
W 2021r. w województwie mazowieckim choroba wystąpiła w mieście Warszawa, powiecie wołomińskim, mińskim, otwockim, garwolińskim, kozienickim, zwoleńskim i radomskim oraz dotyczyła głównie lisów, ale i również psów i kotów. W 2022 r. do chwili obecnej na terenie województwa mazowieckiego odnotowano 11 przypadków wścieklizny w mieście Warszawa, powiecie wołomińskim, mińskim, szydłowieckim i radomskim. Szczególnie niebezpieczne wydaje się zwłaszcza wystąpienie choroby w powiecie radomskim i szydłowieckim, które graniczą bezpośrednio z województwem świętokrzyskim.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w poszerzaniu wiedzy mieszkańców województwa świętokrzyskiego na temat zagrożenia wystąpienia wścieklizny oraz konieczności zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii lub lekarzy weterynarii wolnej praktyki wszystkich przypadków pogryzień lub podejrzeń wścieklizny
zarówno u zwierząt domowych jak i u dzikich. Szczególnie należy przy tym zwracać uwagę na takie anormalne zachowania lub objawy u zwierząt jak: zanik naturalnej obawy dzikich zwierząt przed człowiekiem, nieprowokowana agresja zwierząt domowych wobec właścicieli, nadmierna pobudliwość, spaczone łaknienie czy drgawki.
W celu lepszego zwrócenia uwagi na przedmiotowy temat przesyłam opracowany plakat informacyjny do szerokiego rozpropagowania.
Przepływ informacji do jak największej grupy odbiorców (mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, właściciele psów i kotów, hodowcy zwierząt gospodarskich, leśnicy, myśliwi, izby rolnicze itd.) wpłynie na zwiększenie świadomości o zagrożeniu tą śmiertelną zoonozą oraz przyczyni się do szybszej jej wykrywalności i zwalczenia.
Dodatkowo uprzejmie przypominam, że zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Obowiązek doprowadzenia psa do punktu szczepień spoczywa na posiadaczach psów, którzy muszą go wypełnić w ciągu 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia. Szczepienia muszą być powtarzane rokrocznie. Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez lekarza weterynarii.
Regularne szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie są bardzo skutecznym sposobem zapobiegania wystąpieniu i rozprzestrzenianiu się wścieklizny.

Zarządzenie dot dnia wolnego za święto 01 01 2022r-1

KuraW związku ze stwierdzeniem ogniska grypy ptaków w miejscowości Szczekociny na terenie powiatu zwierciańskiego, na terenie powiatu jędrzejowskiego rozporzadzeniem Wojewody Świętokrzyskiego 16/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku został wyznaczony obszar zagrożony obejmujący cztery miejscowości na terenie gminy Słupia Jędrzejowska. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie prosi o zapoznanie się z treścią wydanego rozporzadzenia (pobierz) i bezwględne przestrzeganie jego zapisów. Jednocześnie poleca informować o wszelkich objawach i zmianach u ptaków domowych i dzikch nasuwających podejrzenie ptasiej grypy.

Podpisane Rozporzůdzenie nr 16 ws. grypy ptak-w10241024 1

 

 

 

 

 

 

Podpisane Rozporzůdzenie nr 16 ws. grypy ptak-w10241024 2

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE W SPRAWIE UBOJU ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY

Zasady uboju świń na użytek własny w gospodarstwach położonych na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III w związku z występowaniem ASF:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie przekazuje informacje dotyczące uboju świń w gospodarstwie przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny:

Zgodnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 r. (Dz. U. 2021 poz. 2059) zwierzęta, z których pozyskuje się mięso na użytek własny powinny spełniać następujące wymagania:

 • zwierzęta muszą być zdrowe;
 • pochodzić z gospodarstwa lub obszaru niepodlegającego ograniczeniom, nakazom lub zakazom,
 • poddane ubojowi po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi produktami.

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząti w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracjizwierząt a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.Posiadacz zwierząt co najmniej na 24 godzinyprzed dokonaniem uboju zwierząt na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane informuje powiatowego lekarza weterynarii ( druk zwiadomienia doc. pdf) właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju. W zgłoszeniu powinny być zawarte informacje:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
 2. gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
 3. numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów
 4. miejsce i termin uboju,
 5. imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
 6. inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznPonadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje, iż dopuszcza się przeprowadzanie uboju świń utrzymywanych w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III w związku z występowaniem ASF w celu produkcji mięsa na użytek własny, pod warunkiem że: 

1) świnie te były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;

2) świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń przeprowadzonemu w sposób określony w art. 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych (Dz. Urz. UE L 131 z 17.05.2019, str. 51, z późn. zm.);

3) mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu w sposób określony w przepisach w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

4) pobrane są próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń:

a) obowiązkowo, gdy gospodarstwo położone jest w obszarze objętym ograniczeniami III

b) w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF - gdy gospodarstwo położone jest w obszarze objętym ograniczeniami II lub obszarze objętym ograniczeniami I.

Pobieranie próbek do badań w kierunku ASF oraz ich badanie organizuje Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Jędrzejowie.

Ponadto PLW w Jędrzejowie przekazuje wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do przeprowadzania badania przedubojowego zwierząt oraz poubojowego mięsa, w tym badanie w kierunku włośni, przeznaczonego na własny użytek:

Lp

Imię i nazwisko lekarza weterynarii , adres

1

KIJEWSKI ANDRZEJ, ul. Reymonta 24, 28-300 Jędrzejów, TEL. 608 113 891

2

KRAWCZYK JAROSŁAW, Nawarzyce 36, 28-330 Wodzisław, TEL. 602 538 940

3

ROKITA ANDRZEJ, Krzcięcice 33, 28-341 Krzcięcice, TEL. 509 115 576

4

SIŚKIEWICZ STANISŁAW, ul. Strażacka 1, 28-363 Oksa, TEL. 608 476 271

5

WÓJCIK GRZEGORZ, ul. Kielecka 1A 28-305 Sobków, TEL. 601 560 530 

6

ZAKRZEWSKI PRZEMYSŁAW, ul. Browarna 6, 28-300 Jędrzejów, TEL. 609 515 746