OGŁOSZENIE O SZKOLENIACH

w zakresie:

-prowadzenia uboju na użytek własny

-Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie zaprasza osoby prowadzące ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny oraz osoby prowadzące lub zainteresowane prowadzeniem działalności rejestrowanej jako RHD

(ROLNICZY HANDEL DETALICZNY) na bezpłatne szkolenie w tym zakresie.

Najbliższe terminy szkoleń:

 • 27 luty 2019 r. ( środa) godz. 10.00
 • 22 marzec 2019 ( piątek) godz. 10.00

Szkolenia odbywają się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jędrzejowie, ul. Głowackiego 16

Koszt szkolenia: bezpłatne

Informacje o szkoleniach dostępne w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jędrzejowie ( pon.-pt. w godzinach pracy   7.30-15.30) oraz pod numerem telefonu : 41 386 11 81.

Po zakończeniu szkolenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie wystawia, na prośbę osoby zainteresowanej, zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Za wystawienie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł, którą należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie Bank Spółdzielczy nr konta: 52 8493 0004 0210 0059 1221 0009

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 marca 2018 r. osoby prowadzące ubój na użytek własny lub w celu bezpośredniej dostawy przez producenta małych ilości drobiu, królików i zajęcy konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym powinny posiadać zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia zorganizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju, dotyczące tych gatunków, których ubój na użytek własny jest dopuszczony.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1370) zwierzęta, z których pozyskuje się mięso na użytek własny powinny spełniać następujące wymagania:

 • zwierzęta muszą być zdrowe;
 • pochodzić z gospodarstwa lub obszaru niepodlegającego ograniczeniom, nakazom    lub zakazom,
 • poddane ubojowi po upływie okresu karencji zastosowanych leków.

Ponadto przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząti w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracjizwierząt, a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.Posiadacz zwierząt co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju. W zgłoszeniu powinny być zawarte informacje:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
 2. gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
 3. numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli              z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia,
 4. miejsce i termin uboju,
 5. imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
 6. inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego

Lista lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności urzędowych na rok 2019

LISTA kliknij

INFORMACJA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje lekarzy weterynarii o rozpoczęciu naboru do wykonywania czynności urzędowych w 2019 roku o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 roku przez osoby nie będące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej. Wszelkie informacje znajdują się w załączonym plikach.

Informacja o wyznaczeniach

Wniosek

Rolniczy handel detaliczny - informacje do pobrania

Rolniczy handel detaliczny

Więcej informacji o RHD na stronie GIW:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczny

Wniosek RHD