Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsu  w sprawie refundacji bioasekuracji gospodarstw.

Szczegółowe informacje na stronie: www.arimr.gov.pl

Ogłoszenie MRIRW w sprawie refundacji bioasekuracji

Uchylenie rozporządzenia Powiatowego lekarza Weterynarii w Jędrzejowie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 na terenie gminy Jędrzejów

Rozporzadzenie 3-2021-1

W związku zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy na terenie powiatu jędrzejowskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje o wydaniu rozporządzeń w tym zakresie:

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego

oraz

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jędrzejowie.

Ogólnopolski program promocji produktów polskich

Informacja-1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje, że termin przyjmowania wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF), uległ zmianie z 28 lutego 2021 r. na 29 marca włącznie.

Pomoc jest finansowana  z budżetu PROW na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Na pomoc mogą liczyć rolnicy , którzy zajmują się chowem lub  hodowlą świń w liczbie nie mniejszej niż 50 sztuk lub zrealizowali zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń” oraz planują realizację operacji mającej na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń poprzez:

  • ogrodzenie chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń lub

  • utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki do dezynfekcji,  lub

  • zakup urządzeń do dezynfekcji,  lub

  • przebudowę/remont pomieszczeń  w celu utrzymywania świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach lub

  • przebudowę/remont pomieszczenia w chlewni lub w budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, tak aby w ich wyniku w tym pomieszczeniu było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń lub

  • budowę l/ przebudowę magazynu do przechowywania słomy dla świń lub

  • zakup i wykonanie robót związanych z posadowieniem silosu na paszę gotową do bezpośredniego spożycia przez świnie;

Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać max. 100 tys. złotych w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji.