INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE W SPRAWIE UBOJU ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY

Zasady uboju świń na użytek własny w gospodarstwach położonych na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III w związku z występowaniem ASF:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie przekazuje informacje dotyczące uboju świń w gospodarstwie przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny:

Zgodnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 r. (Dz. U. 2021 poz. 2059) zwierzęta, z których pozyskuje się mięso na użytek własny powinny spełniać następujące wymagania:

  • zwierzęta muszą być zdrowe;
  • pochodzić z gospodarstwa lub obszaru niepodlegającego ograniczeniom, nakazom lub zakazom,
  • poddane ubojowi po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi produktami.

Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząti w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracjizwierząt a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.Posiadacz zwierząt co najmniej na 24 godzinyprzed dokonaniem uboju zwierząt na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane informuje powiatowego lekarza weterynarii ( druk zwiadomienia doc. pdf) właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju. W zgłoszeniu powinny być zawarte informacje:

  1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi,
  2. gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi,
  3. numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów
  4. miejsce i termin uboju,
  5. imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju,
  6. inne dane mające na celu ułatwienie kontaktu z informującym, w szczególności numer telefonu informującego o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznPonadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie informuje, iż dopuszcza się przeprowadzanie uboju świń utrzymywanych w gospodarstwie położonym na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III w związku z występowaniem ASF w celu produkcji mięsa na użytek własny, pod warunkiem że: 

1) świnie te były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem;

2) świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń przeprowadzonemu w sposób określony w art. 11 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/627 z dnia 15 marca 2019 r. ustanawiającego jednolite praktyczne rozwiązania dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do kontroli urzędowych (Dz. Urz. UE L 131 z 17.05.2019, str. 51, z późn. zm.);

3) mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu w sposób określony w przepisach w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

4) pobrane są próbki do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń:

a) obowiązkowo, gdy gospodarstwo położone jest w obszarze objętym ograniczeniami III

b) w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF - gdy gospodarstwo położone jest w obszarze objętym ograniczeniami II lub obszarze objętym ograniczeniami I.

Pobieranie próbek do badań w kierunku ASF oraz ich badanie organizuje Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Jędrzejowie.

Ponadto PLW w Jędrzejowie przekazuje wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do przeprowadzania badania przedubojowego zwierząt oraz poubojowego mięsa, w tym badanie w kierunku włośni, przeznaczonego na własny użytek:

Lp

Imię i nazwisko lekarza weterynarii , adres

1

KIJEWSKI ANDRZEJ, ul. Reymonta 24, 28-300 Jędrzejów, TEL. 608 113 891

2

KRAWCZYK JAROSŁAW, Nawarzyce 36, 28-330 Wodzisław, TEL. 602 538 940

3

ROKITA ANDRZEJ, Krzcięcice 33, 28-341 Krzcięcice, TEL. 509 115 576

4

SIŚKIEWICZ STANISŁAW, ul. Strażacka 1, 28-363 Oksa, TEL. 608 476 271

5

WÓJCIK GRZEGORZ, ul. Kielecka 1A 28-305 Sobków, TEL. 601 560 530 

6

ZAKRZEWSKI PRZEMYSŁAW, ul. Browarna 6, 28-300 Jędrzejów, TEL. 609 515 746