PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO ( PBB ) - JAK NAPISAĆ

Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa, jest zatwierdzany przez Powiatowego l.ekarza Weterynarii. Przed zatwierdzeniem będzie weryfikowany podczas kontroli bioasekuracji.

Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa powinien zawierać:

l. (najlepiej w wersji graficznej, może być też opisowo)* z oznaczeniem chlewni, miejsca przechowywania paszy i ściółki, miejsca przechowywania padliny, bram wjazdowych i stacji deratyzacyjnych

* plan gospodarstwa może być narysowany odręcznie, nie jest wymagany rysunek techniczny, lub profesjonalny projekt — pamiętaj jednak by rysunek był czytelny

2.  Ogólna charakterystyka gospodarstwa. chlewni, budynków pomocniczych i otoczenia.   pełen cykl/ tuczarnia/produkcja prosiąt na sprzedaż;   liczba Świń (maksymalnie — loch, prosiąt, warchlaków, tuczników, knurów);   rodzaj krycia — naturalne, inseminacja — kto ją robi, z jakich źródeł pochodzi nasienie ?

  czy budynki gospodarskie, w których utrzymywane są zwierzęta, pasza i ściółka są w pełni ogrodzonc, czy nie ?

  rodzaj zabezpieczeń biologicznych stosowany przed wjazdem, wyjazdem wejściem i wyjściem z gospodarstwa i obiektami, w których utrzymywane są świnie — maty dezynfekcyjne, niecki dezynfekcyjne, inne urządzenia — jakie?

           rodzaj używanej ściółki, jej zabezpieczenie przed zwierzętami dzikimi i domowymi;   opisać miejsce składowania ściółki;   czy w gospodarstwie są inne zwierzęta gospodarskie (zwłaszcza kopytne) — opisać jakie;   czy w gospodarstwie znajdują się zwierzęta domowe — jeśli tak — opisać jak zabezpieczamy świnie przed wchodzeniem do nich zwierząt domowych;   opisać miejsce przetrzymywania paszy;   w jaki sposób w gospodarstwie został wdrożony program monitorowania i zwalczania gryzoni;   dane lekarza weterynarii sprawującego opiekę nad stadem — w przypadku kilku lek. wet . wymienić wszystkich;

3.         Procedura wejścia do chlewni — należy opisać:

           Kto sprawuje opiekę nad świniami? pracownicy/rodzina/jakie inne osoby są wpuszczane do chlewni?

           Kto sprawuje opiekę weterynaryjną nad świniami ? Jak często odbywają się wizyty weterynaryjne rutynowe i doraźne?

          Jak wygląda każdorazowe wejście —zmiana obuwia i ubrania (wykorzystywane tylko do obsługi świń), przejście przez   matę, mycie i dezynfekcja rąk

           W przypadku zatrudniania pracowników — kto zapewnia posiłki? gdzie są spożywane? Informacja o zakazie utrzymywania przez pracowników swoich świń.

           W przypadku innych osób (lekarz wet., kontrola, inseminator, ekipa remontowa itd.) — w jakich przypadkach i kto jest wpuszczany do chlewni, czy stosowane jest jednorazowe ubranie ochronne? Czy obowiązuje dezynfekcja? Informacja o odnotowywaniu wejść w „rejestrze wejść do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie”.

4.         Procedura wjazdu na teren gospodarstwa — należy opisać:

           Jakie pojazdy, którędy i w jakim celu są wpuszczane na teren gospodarstwa? Gdzie

i w jaki sposób są dezynfekowane ? Informacja o odnotowywaniu wjazdu w „rejestrze wjazdów na teren gospodarstwa”

5.         Procedury: czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń — należy opisać:

           Jak wygląda czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń —jak często wykonywane? jakie są zasady wykonywania? czy ten fakt jest odnotowywany? Jakie środki dezynfekcyjne są wykorzystywane i gdzie są przechowywane'? (środek wirusobójczy !)

           Kiedy stosuje się mycie i dezynfekcję poszczególnych pomieszczeń, sektorów czy tcż pojedynczych kojców?

           Jaki sprzęt wykorzystywany jest do mycia chlewni oraz. do dezynfekcji;

6.         Procedura wprowadzania nowych świń do gospodarstwa — należy opisać: czy do gospodarstwa wprowadzane są nowe świnie (np. warchlaki w tuczarniach, loszki i knury w gospodarstwach o pełnym cyklu), czy zwierzęta są wprowadzane do pustych pomieszczeń czy dołączane do stada? Czy, gdzie i na jak długo są izolowane na czas kwarantanny —jeżeli dotyczy ?

7.         Jak wygląda podstawowa ocena stanu zdrowia świń (zużycie paszy, wody, zachowanie się zwierząt, mierzenie temperatury ciała itp.).

8.         Procedura usuwania padliny z chlewni oraz odbioru UPPZ przez firmę utylizacyjną

           Informacja o każdorazowym zgłaszaniu padnięć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Parczowie.

           Gdzie jest przetrzymywana padła sztuka do momentu odbioru przez firmę utylizacyjną? Czy samochód odbierający padlinę wjeżdża na teren gospodarstwa? Czy i w jaki sposób jest dezynfekowany? Jeśli nie wjeżdża na teren gospodarstwa — jak padlina jest do niego dostarczana?

9.         Sposób usuwania obornika i gnojowicy z chlewni/gospodarstwa.

10.       Drogi którymi porusza się paszowóz lub własny transport, jeśli rolnik sam przywozi paszę z punktów sprzedaży paszy.

I I. Program szkoleń i dokształcania pracowników/obsługi/właścicieli — należy opisać: w jaki sposób jcst realizowany obowiązek szkoleń oraz w jakich źródłach dokształca się właściciel zwierząt.

12.       Ustanowienie i przegląd minimum raz na rok lub kiedy zaistnieje potrzeba (zwłaszcza po modernizacji gospodarstwa), zasad obejmujących przemieszczanie się ludzi, zwierząt, urządzeń i sprzętu wewnątrz gospodarstwa, obszarów produkcyjnych fermy jak porodówki, odchowalnie, tuczarnie. Na przykład przez zapis: przeanalizowano dotychczasowe zasady, nic ma konieczności dokonywania zmian.

13.       Zasady audytu wewnętrznego — należy opisać:

           Jak często dokonywany jest przegląd gospodarstwa w celu wykrycia nieprawidłowości bioasekuracji (np. uszkodzenie ogrodzenia);

           Informacja o każdorazowej samokontroli w przypadku zmian w sposobie funkcjonowania gospodarstwa np. remont, rozbudowa oraz o wprowadzonych w związku z tym zmianach w bezpieczeństwie biologicznym.

UWAGA : Ninieiszy plan jest tylko przykładem i powstał w celach przybliżenia powyższej problematyki osobom zainteresowanym. Plan bezpieczeństwa biologicznego (PBB) powinien być dostosowany indywidualnic do charakterystyki gospodarstwa wielkości produkcji, położenia gospodarstwa, rodzaju produkcji itp. Opracowując PBB należy mieć przede wszystkim na uwadze obowiązujące przepisy prawa w tym względzie.

!!! HODOWCO TRZODY CHLEWNEJ PAMIĘTAJ !!!

Brak zatwierdzonego planu biologicznego przez właściwego PLW do dnia 31 października 2021r. będzie skutkował brakiem możliwości sprzedaży świń oraz mięsa pochodzącego z takich świń poza strefy ASF

WZÓR PLANU OPISOWEGO DO POBRANIA I WYPEŁNIENIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ( do 300 szt średniorocznie)