SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK DO BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI ORAZ ZASADY DOSTARCZANIA PRÓBEK DO URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Próbki do badania mięsa świń na obecność włośni pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii posiadacz mięsa.

I.   Sposób pobierania próbek mięsa

  1.   U świń domowych:

1)   pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej;

2)   łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.

II.  Zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii

  1.   Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane;

  2.   Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.

  3.   Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o:

1)   wieku zwierzęcia;

2)   miejscu pochodzenia zwierzęcia;

3)   części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania poubojowego oraz badania na obecność włośni w przypadku badania mięsa świń, stwierdzono, że badane mięso zwierząt jest zdatne                        do spożycia przez ludzi, urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie                                  o przeprowadzeniu badania poubojowego mięsa, które zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza mięsa;

2) miejsce i termin uboju;

3) datę przeprowadzenia badania;

4) gatunek zwierzęcia, z którego pozyskano mięso, oraz numer identyfikacyjny tego zwierzęcia;

5) wynik badania;

6) w przypadku badania mięsa świń informację o ograniczeniach w sposobie wykorzystania mięsa - jeżeli badanie na obecność włośni przeprowadzono przy zastosowaniu metody badania trichinoskopowego

Wykaz urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do przeprowadzania badania mięsa, w tym badanie w kierunku włośni, przeznaczonego na własny użytek:

Miejscowości gminy Jędrzejów:

KIJEWSKI ANDRZEJ, ul. Głowackiego 16, 28-300 Jędrzejów, Służb. 608 113 891

KOWAL MARIA, Brzeźnica 23, 28-300 Jędrzejów, Kom. 608 430 85

ZAKRZEWSKI PRZEMYSŁAW, ul. Browarna 6, 28-300 Jędrzejów, Kom: 609 515 746

Miejscowości gminy Małogoszcz:

ZACZKOWSKI ANDRZEJ, ul. Jaszowskiego 5, 28-366 Małogoszcz, Kom: 693 513 138

Miejscowości gminy Sędziszów:

DOMAŃSKI GRZEGORZ, ul. Jędrzejowska 13, 28-340 Sędziszów,  Kom. 502 918 983

ROKITA ANDRZEJ, Krzcięcice 33, 28-341 Krzcięcice, Kom 509 115 576

Miejscowości gminy Sobków:

WÓJCIK GRZEGORZ, ul. Kielecka 1A, 28-305 Sobków, Tel. 601 560 530

Miejscowości gminy Wodzisław:

KRAWCZYK JAROSŁAW, Nawarzyce 36, 28-330 Wodzisław, Kom. 602 538 940

Miejscowości gminy Imielno:

SZEWCZYK PAWEŁ, ul. Głowackiego 8, 28-300 Jędrzejów, Kom. 605 609 159

Miejscowości gminy Oksa i Nagłowice:

SIŚKIEWICZ STANISŁAW, ul. Strażacka 1, 28-363 Oksa, Kom. 608 476 271, Tel. 380 80 22

UWAGA! Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie rekomenduje wykonanie badań mięsa dzików w kierunku włośni w pracowni terenowej diagnostyki włośni w powiatowym inspektoracie Weterynarii w Jędrzejowie ul. Głowackiego 16 ( telefony kontaktowe: 609 515 746 -P. Zakrzewski oraz 608 113 891 – A. Kijewski) oraz w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Kielcach ul. Ściegiennego 205 tel. (041) 361 64 98.

Posiadacz zwierzęcia powiadamia Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze dokonania uboju zwierzęcia na użytek własny w przypadku gdy są to:

- świnie – pisemnie, telefonicznie, osobiście

- cielęta, owce, kozy – pisemnie

W przypadku zamiaru uboju cielęcia do 6 miesiąca, owiec i kóz zgłoszenia należy dokonać na wzorze umieszczonym w załączniku I.

Materiał szczególnego ryzyka ( SRM ), którego koszty zagospodarowania zobowiązany jest pokryć posiadacz zwierzęcia stanowi:

U owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia:

  • jelito biodrowe (kręte)
  • śledziona
  • czaszka łącznie z mózgiem i oczami
  • migdałki
  • jelito biodrowe (kręte)
  • śledziona

U owiec i kóz powyżej 12 miesiąca życia:

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ODBIORU UBOCZNYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO MATERIAŁU SZCZEGÓLNEGO RYZYKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO:

  1. Punkt zbiorczy padliny, Hartwig Stanisław, ul. Przedborska 87, 29-100 Włoszczowa, tel. (41) 394 27 06
  2. SARIA Polska Sp. z o. o. w Warszawie, Oddział w Wielkanocy, 32-075 Gołcza,

       tel. (12) 387 30 60

Sankcje karne wynikające z nieprzestrzegania wymagań zawartych wrozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1370):

Zgodnie z §1, pkt. 39 rozporządzeniem MRiRW z dnia 14 czerwca 2017 r.w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego wysokość kary pieniężnej za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny wynosi:

od 100 zł do 2000 zł.

 

Załącznik I ( powiadominie o uboju )

 

Załącznik II ( powiadominie o uboju świń  )